ETW s.j.

Witamy na stronie naszej firmy. Jeste¶my przedsiêbiorstwem dzia³aj±cym w bran¿y grzewczo-sanitarnej. Od wielu lat zajmujemy siê ¶wiadczeniem us³ug w zakresie robót instalacyjnych, sanitarnych i gazowych, technice grzewczej oraz wykonaniem systemów wentylacyjnych. Cieszymy siê du¿ym uznaniem jako wykonawcy i partnerzy inwestycyjni.

Obok dzia³alno¶ci us³ugowej, prowadzimy równie¿ sklep firmowy, w którym oferujemy Pañstwu szeroki asortyment towarów: kot³y grzewcze, grzejniki, systemy instalacyjne oraz wyposa¿enie ³azienek i kuchni, tj. ceramikê sanitarn±, kabiny natryskowe i systemy kuchenne. Proponujemy profesjonalne doradztwo techniczne, wycenê projektu i dobór materia³ów.

Naszym celem jest systematyczne podnoszenie jako¶ci wykonywanych us³ug przez zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, stosowanie materia³ów najwy¿szej jako¶ci i skracanie czasu realizowanych inwestycji w stosunku do konkurencji. Stosujemy nowoczesne materia³y i technologie, zwi±zane z ekologi± i spe³niaj±ce standardy Unijne.

Zapraszamy do wspó³pracy.